ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางซ้าย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561----2918666511,211----3,019
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 ส.ค. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561   -3,019
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี